Có 1 kết quả:

nghênh thần

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Buổi sáng sớm, hừng sáng.