Có 2 kết quả:

nghinh thânnghênh thân

1/2

nghinh thân

phồn thể

Từ điển phổ thông

đón dâu, rước dâu

nghênh thân

phồn thể

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Như Nghênh hôn 迎婚.