Có 1 kết quả:

nghênh tân

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tiếp đón khách khứa. » Quân hầu vâng dặn vào thưa, mời hai sinh hãy ngồi nhà nghênh tân « ( Nhị độ mai ).

Một số bài thơ có sử dụng