Có 1 kết quả:

nghênh đầu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chống chỏi. Cũng như: Đương đầu.