Có 1 kết quả:

vận động

1/1

vận động

giản thể

Từ điển phổ thông

vận động, hoạt động