Có 1 kết quả:

vận thâu

1/1

vận thâu

giản thể

Từ điển phổ thông

vận tải, chuyên trở