Có 1 kết quả:

cận huống

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Tình hình gần đây.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tình hình gần đây.