Có 1 kết quả:

cận chu cận mặc

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Gần son thì đỏ gần mực thì đen. Ý nói gần người tốt thì được tốt, gần kẻ xấu thì xấu lây. Do câu tục ngữ: » Cận chu giả xích, cận mặc giả hắc «.