Có 1 kết quả:

cận giao

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Ngày xưa chỉ địa phương ở trong vòng năm mươi dặm khu ngoài thành. § Khu đất cách một trăm dặm gọi là “viễn giao” 遠郊.
2. Phiếm chỉ khu vực chung quanh thành thị.
3. Ngày nay chỉ vùng đất gần sát thành thị.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vùng ngoại ô kinh đô, trong vòng 50 dặm.