Có 1 kết quả:

liên tiếp

1/1

liên tiếp

giản thể

Từ điển phổ thông

liên tiếp