Có 1 kết quả:

liên luỵ

1/1

liên luỵ

giản thể

Từ điển phổ thông

liên luỵ, dính líu