Có 1 kết quả:

trì diên

1/1

trì diên

giản thể

Từ điển phổ thông

chậm trễ