Có 1 kết quả:

trì độn

1/1

trì độn

giản thể

Từ điển phổ thông

người chậm chạp, không nhạy bén