Có 1 kết quả:

điều đệ

1/1

điều đệ

phồn thể

Từ điển phổ thông

xa xôi không biết tin tức nhau

Một số bài thơ có sử dụng