Có 1 kết quả:

dĩ lệ

1/1

dĩ lệ

giản thể

Từ điển phổ thông

đi men theo bên rìa