Có 1 kết quả:

dĩ lệ

1/1

dĩ lệ

phồn thể

Từ điển phổ thông

đi men theo bên rìa

Một số bài thơ có sử dụng