Có 1 kết quả:

bách lệnh

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Dùng phương thức mạnh để sai khiến người khác làm theo.