Có 1 kết quả:

bách hiếp

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Dùng sức mạnh hoặc thế lực mà bắt buộc người khác.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Dùng sức mạnh hoặc thế lực mà bắt buộc người khác.

Một số bài thơ có sử dụng