Có 1 kết quả:

mê hoặc

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đầu óc mờ tối lầm lẫn, không còn phân biệt được gì.

Một số bài thơ có sử dụng