Có 1 kết quả:

mê muội

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đầu óc mờ tối, không còn phân biệt được gì.