Có 1 kết quả:

mê mang

1/1

Từ điển trích dẫn

1. § Cũng viết là 迷芒.
2. Mù mịt, không phân biện được phương hướng. ◇Tiền Trừng Chi 錢澄之: “Song nhãn mê mang nhận bất thanh, Sâm sâm lãnh khí diêu tương bách” 雙眼迷茫認不清, 森森冷氣遙相迫 (Tam nhất thượng nhân vân trúc ca 三一上人云竹歌).
3. Hoang mang, tinh thần hoảng hốt. ◇Quản Tử 管子: “Nhân kí mê mang, tất kì tương vong chi đạo” 人既迷芒, 必其將亡之道 (Thế 勢).