Có 1 kết quả:

di dịch

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chuyển đổi tiếng nước này sang tiếng nước khác. Cũng như Phiên dịch.