Có 2 kết quả:

truy vấntruy vấn

1/2

truy vấn

phồn thể

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Hỏi lại chuyện đã qua.

truy vấn

phồn thể

Từ điển phổ thông

gạn hỏi, hỏi dồn