Có 1 kết quả:

truy phong

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đuổi theo mà ban tặng tước vị, tức ban tặng tước vị cho người đã chết.