Có 1 kết quả:

truy niệm

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tưởng nhớ người đã khuất.

Một số bài thơ có sử dụng