Có 1 kết quả:

truy điệu

1/1

truy điệu

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

truy điệu, đưa ma

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Xót thương người đã khuất.