Có 1 kết quả:

thoái vị

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lui khỏi ngôi vua. Nhường ngôi.