Có 1 kết quả:

thoái bộ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bước lùi về phía sau — Thụt lùi.

Một số bài thơ có sử dụng