Có 1 kết quả:

tống phật tống đáo tây thiên

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Giúp đỡ người khác thì phải làm cho chu toàn tới nơi tới chốn.