Có 1 kết quả:

tống khứ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đuổi đi. Đem đi nơi khác.

Một số bài thơ có sử dụng