Có 1 kết quả:

tống tình

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đưa tình. Tỏ lòng yêu với người khác.

Một số bài thơ có sử dụng