Có 1 kết quả:

tống ngục

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đem vào nhà giam.