Có 1 kết quả:

tống giam

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đưa vào tù.