Có 1 kết quả:

tống tiền

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đưa tiền bạc cho người để lo chuyện riêng của mình — Ta còn hiểu là doạ nạt, bắt người khác đưa tiền bạc cho mình.

Một số bài thơ có sử dụng