Có 1 kết quả:

tống tiễn

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đưa chân. Đưa đi một khoảng đường.