Có 1 kết quả:

đào quân

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bỏ hàng ngũ quân đội mà trốn.