Có 1 kết quả:

nghịch bạn

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Làm phản.

Một số bài thơ có sử dụng