Có 1 kết quả:

nghịch cảnh

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Điều ngang trái gặp phải.

Một số bài thơ có sử dụng