Có 1 kết quả:

nghịch lưu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Dòng nước ngược — Đi ngược dòng nước — Đi ngược lại tư tưởng xã hội.