Có 1 kết quả:

thấu triệt

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thông suốt hết, biết rất rõ.

Một số bài thơ có sử dụng