Có 1 kết quả:

trục muộn

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đuổi mối sầu. Hát nói của Nguyễn Công Trứ: » Gươm đoạn sầu thơ trục muộn đủ rồi «.