Có 1 kết quả:

thông lệ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đường lối chung vẫn được tuân theo. Truyện Trê Cóc : » Đòi tiền thông lệ bản nha tức thì «.