Có 1 kết quả:

thông ngôn

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chuyển tiếng nước nọ sang nước kia.