Có 1 kết quả:

thông dịch

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chuyển tiếng nói hoặc chữ nước này sang tiếng nói hoặc chữ nước khác.