Có 1 kết quả:

sính khẩu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thích dùng miệng lưỡi để tranh luận. Như Sính biện 逞辯.