Có 1 kết quả:

sính cường

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thích sức mạnh, hay cậy sức.