Có 1 kết quả:

sính tâm

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vừa lòng, hài lòng.