Có 1 kết quả:

sính chí

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thích ý. Vui thích trong lòng mà lộ ra ngoài. Như: Khoái chí.