Có 1 kết quả:

sính nguyện

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thoả lòng mong ước.