Có 1 kết quả:

tốc kí

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lối ghi chép đặc biệt, thật mau.